di da sport 2014/15

Per l'emprema ga ha uonn giu liug in di da sport communabel per tut ils scalems dallas scolas da Medel, Mustér e Tujetsch. Ferton ch'il scalem bass ha passentau il di da sport a Curaglia, ei il scalem miez staus postaus a Sedrun ed il scalem ault a Mustér. Cheu sut anfleis vus entginas impressiuns dil di da sport dil scalem miez. 

 

fotografias da Manuela Schnoz-Flury